@wuuyi Bài viết chất quá, mà để dành đọc sau, giờ đọc đau não quá man