Regular Expressions trong Golang (Regex) • 🎗 Chia sẽ 1 chút ít về regex - hay gọi là biểu thức chính quy (dịch qua tiếng việt).
  "OK, mở bài":

  Khi bạn nhâp 1 chuỗi bất kỳ vào và bạn muốn chuỗi đó phải đáp ứng một quy tắc nào đó, đơn giản thực tế dễ hiểu là username (không nhập chữ hoa + không có khoảng trắng + không có ký tự đặc biệt, etc...).
  => Lúc này bạn bắt đầu suy nghĩ cách làm tối ưu và regex bay tới và giúp các bạn. 😎
  Trong Golang cũng như các ngôn ngữ khác, cũng có 1 package để giúp bạn xử lý tốt các vấn đề trên, chính là: regexp
  ✍ ✍ ✍ Note: Regex trong Golang sử dụng chuẩn RE2 (more: link)

  Tới đây có bạn thắc mắc là trong golang cũng có 1 thư viện là strings để thao tác với chuỗi (như: split, replace...) thì tại sao lại cần tới #regex. Thực tế khi thao tác với chuỗi đơn giản là split string hay là replace string thì strings package process nhanh hơn cả regex. Tuy nhiên trường hợp như tìm 1 chuỗi không phân biệt chữ hoa, chữ thường thì nếu dùng strings bắt đầu rối não 😱
  OK, chấp nhận là xài regex và đi "sâu" vào em nó 1 xíu 😇 😇 😇 .

  • MATCH (Đây là hàm kiểm tra xem chuỗi có giống với pattern định nghĩa hay không).
   => Hàm này return về true/false : true nếu matched và ngược lại là false
  //Input: slice kiểu byte
  func Match(pattern string, b []byte) (matched bool, error error){ //code }
  
  //Input: RuneReader
  func MatchReader(pattern string, r io.RuneReader) (matched bool, error error){//code}
  
  //Input: string
  func MatchString(pattern string, s string) (matched bool, error error) {//code}
  

  *** Để ý thì cả 3 hàm trên đều trả về kết quả giống nhau và chỉ khác input.
  Ví dụ cho nó đơn giản xíu đi nào:

  //Kiểm tra giá trị nhập vào có phải là số nguyên và số đó có ít nhất 3 chữ số hay không (tức là 2245 hay 1a2 là false) ?
  func IsLowerCase(text string) bool{
  	patternString := "^[0-9]{1,3}$"
  	if matched, _ := regexp.MatchString(patternString, text); !matched{
  		return false
  	}
  
  	return true
  }
  // Đương nhiên là hàm trên nếu regex lỗi thì sẽ dzăng dzách ngay. Mình dùng _ để bỏ qua if else lỗi.
  

  p/s: Mình demo ví dụ đơn giản vì phức tạp sợ bug 😄 Các bạn có thể định nghĩa các pattern theo link syntax ở trên.

  • FILTER (Dùng để trích xuất, lọc hoặc là collect data...).
   Ví dụ luôn cho nóng, hôm nay đi nghe hội thảo mới biết "CÀO DATA" là gì 😄
  package main
  
  import (
  	"fmt"
  	"io/ioutil"
  	"net/http"
  	"regexp"
  	"strings"
  )
  
  func main(){
  	resp, err := http.Get("https://github.com/marketplace/travis-ci")
  	if err != nil {
  		fmt.Println("HTTP GET ERROR")
  	}
  
  	//Hàm đảm bảo là resp luôn close khi function chạy xong
  	defer resp.Body.Close()
  	body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  	if err != nil {
  		fmt.Println("Cannot Read Body!")
  		return
  	}
  
  	// Remove STYLE.
  	reg, _ := regexp.Compile("\\<title[\\S\\s]+?\\</title\\>")
  	result := reg.ReplaceAllString(string(body), "")
  
  	fmt.Println(strings.TrimSpace(result))
  }
  
  

  => Giải thích xíu về code trên: Request tới 1 link bất kỳ và lấy nội dung html content từ page đó. Sau đó lọc và chỉ lấy title của page đó.

  ✍ ✍ ✍ Để ý là trong ví dụ trên mình dùng hàm compile để kiểm tra tính hợp lệ của string truyền vào.
  Một số functions compile bạn có thể sử dụng:

  func Compile(expr string) (*Regexp, error){}  //1
  func CompilePOSIX(expr string) (*Regexp, error){} //2
  func MustCompile(str string) *Regexp{} //3
  func MustCompilePOSIX(str string) *Regexp{} //4
  

  => Mình cũng mới tìm hiểu sơ qua về Go nên kiến thức hơi hạn chế, giải thích sơ qua về sự khác nhau của các hàm trên như sau:
  *** Hàm (1) khác với (2): Hàm (1) trả về giá trị đúng đầu tiên của chuỗi tính từ bên trái qua, đối chiếu với regex. Hàm 2 trả về giá trị dài nhất của chuỗi đối chiếu với regex. (ví dụ: "gotoschool", regex [a-z]{1,2} thì fun (1) => "o", còn fun (2) => "oo" .

  *** Hàm (3), (4) tương tự như trên nhưng nếu có Must thì chương trình sẽ pannic khi regex lỗi, còn trường hợp khác sẽ return về error.

  *Ngoài ra, còn rất nhiều functions trong regex bạn có thể tìm hiểu trên trang chủ Golang.

  func (re *Regexp) Find(b []byte) []byte{}
  func (re *Regexp) FindAll(b []byte, n int) [][]byte{}
  func (re *Regexp) FindAllIndex(b []byte, n int) [][]int{}
  func (re *Regexp) FindAllString(s string, n int) []string{}
  func (re *Regexp) FindAllStringIndex(s string, n int) [][]int{}
  func (re *Regexp) FindAllStringSubmatch(s string, n int) [][]string{}
  func (re *Regexp) FindAllStringSubmatchIndex(s string, n int) [][]int{}
  func (re *Regexp) FindAllSubmatch(b []byte, n int) [][][]byte{}
  func (re *Regexp) FindAllSubmatchIndex(b []byte, n int) [][]int{}
  func (re *Regexp) FindIndex(b []byte) (loc []int){}
  func (re *Regexp) FindReaderIndex(r io.RuneReader) (loc []int){}
  func (re *Regexp) FindReaderSubmatchIndex(r io.RuneReader) []int{}
  func (re *Regexp) FindString(s string) string{}
  func (re *Regexp) FindStringIndex(s string) (loc []int){}
  func (re *Regexp) FindStringSubmatch(s string) []string{}
  func (re *Regexp) FindStringSubmatchIndex(s string) []int{}
  func (re *Regexp) FindSubmatch(b []byte) [][]byte{}
  func (re *Regexp) FindSubmatchIndex(b []byte) []int{}
  

  Các bạn có thể làm nhiều ví dụ khác để hiểu về regexp trong Golang hơn.

  Cảm ơn,
  P/s: Nguồn online và viết theo cách hiểu và kiến thức cơ bản của mình, ghạch đá xin nhận hết ạ. 😄


 • Trùm cuối

  Bài hay và chi tiết quá bác 😍


 • Giám sát viên

  Bài viết hay qué 🙂


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có thể bạn cũng quan tâm

.
DMCA.com Protection Status