Chia sẻ project tiện ích goutilities để làm việc với các kiểu dữ liệu trong Golang


 • Trùm cuối

  Github

  https://github.com/huynhphuchuy/goutilities

  Cài đặt

  Các bạn gõ lệnh:

  $ go get github.com/huynhphuchuy/goutilities/Util golang.org/x/text/transform golang.org/x/text/unicode/norm
  

  Ví dụ mẫu

  package main
  
  import (
  	"fmt"
  
  	"github.com/huynhphuchuy/goutilities/Util"
  )
  
  func main() {
  
  	// Init String Util
  	stringUtil := Util.InitString("huynhphuchuy")
  
  	// Reverse string
  	fmt.Println(stringUtil.Reverse())
  
  	// Get string between
  	stringBetweens, _ := stringUtil.Between("huynh", "huy")
  	fmt.Println(stringBetweens[0])
  
  	// Concat string with string, int, float, array
  	stringConcat, _ := stringUtil.Concat("handsome", 69, 66.99, []string{"x", "x", "x"}, []int{6, 9, 9, 6})
  	fmt.Println(stringConcat)
  
  	// Check string is palindrome
  	palindrome := Util.InitString("huynhuhuhnyuh")
  	fmt.Println(stringUtil.IsPalindrome())
  	fmt.Println(palindrome.IsPalindrome())
  
  	// Randomize string
  	fmt.Println(stringUtil.Random(69))
  
  	// Remove String Diacritics
  	diacriticsString := Util.InitString("Xin chào thế giới")
  	fmt.Println(diacriticsString.RemoveDiacritics())
  }
  


Có thể bạn cũng quan tâm

.
DMCA.com Protection Status