Hướng dẫn lấy danh sách, tạo issue mới trên Github sử dụng Github API v3


 • Trùm cuối

  4bba8ea2-3bd7-4337-85f6-3738488fbb8e-image.png

  Tạo Github API token

  Các bạn vào settings trong profile github của mình và tạo một Token API Key để có thể access và request repos của mình.

  • Vào Settings:

  f57a6dd5-7d68-486d-98de-6d6519da0914-image.png

  Chọn Developer Settings:

  4e44ca46-579a-4a57-8944-895e2fb71362-image.png

  • Tich chọn các option repo:

  repo

  • Tạo token

  af837159-59e9-4813-99ea-b0f8ea306669-image.png

  • Copy token và lưu ở nơi nào đó:

  6be8a4f3-2c3e-4910-a75f-6c6ce00bd97d-image.png

  Bắt tay vào code thôi

  • Tạo Github interface & khai báo các phương thức
  type Github interface {
  	listIssues() []Issue
  	createIssue(Issue) Issue
  }
  
  • Tạo Issue struct, ở đây mình chỉ minh họa với 3 fields chính
  
  type Issue struct {
  	ID  int  `json:"id, omitempty"`
  	Title string `json:"title"`
  	Body string `json:"body"`
  }
  
  • Khai báo hằng
  const (
  	Token = "Bearer TOKEN_CUA_BAN"
  	URI  = "https://api.github.com/repos/{username_cua_ban}/{repo_name}/issues"
  )
  
  • Viết phương thức tạo 1 issue mới
  func (issue Issue) createIssue(newIssue Issue) Issue {
  	issueStringify, _ := json.Marshal(newIssue)
  	req, _ := http.NewRequest("POST", URI, bytes.NewBuffer(issueStringify))
  
  	req.Header.Set("Authorization", Token)
  
  	client := &http.Client{}
  
  	resp, _ := client.Do(req)
  
  	// In ra response code
  	fmt.Println("\n> Response Status:", resp.Status)
  
  	// Lấy response trả về
  	body, _ := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  
  	// Parse json string từ response trả về
  	var iss Issue
  	json.Unmarshal(body, &iss)
  
  	return iss
  }
  
  • Viết phương thức liệt kê danh sách các issues của repo
  func (issue Issue) listIssues() []Issue {
  	req, _ := http.NewRequest("GET", URI, nil)
  
  	req.Header.Set("Authorization", Token)
  
  	client := &http.Client{}
  
  	resp, _ := client.Do(req)
  
  	// In ra response code
  	fmt.Println("\n> Response Status:", resp.Status)
  
  	// Lấy response trả về
  	body, _ := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  
  	// Parse json string từ response trả về
  	var issues []Issue
  	json.Unmarshal(body, &issues)
  
  	return issues
  }
  
  • Test chương trình
  func main() {
  	newIssue := Issue{
  		Title: "fix bug 2",
  		Body: "bug bug bug",
  	}
  	issues := Github(Issue{})
  	fmt.Println(issues.createIssue(newIssue))
  	fmt.Println(issues.listIssues())
  }
  

  Mã nguồn đầy đủ

  package main
  
  import (
  	"bytes"
  	"encoding/json"
  	"fmt"
  	"io/ioutil"
  	"net/http"
  )
  
  type Github interface {
  	listIssues() []Issue
  	createIssue(Issue) Issue
  }
  
  type Issue struct {
  	ID  int  `json:"id, omitempty"`
  	Title string `json:"title"`
  	Body string `json:"body"`
  }
  
  const (
  	Token = ""
  	URI  = ""
  )
  
  func (issue Issue) createIssue(newIssue Issue) Issue {
  	issueStringify, _ := json.Marshal(newIssue)
  	req, _ := http.NewRequest("POST", URI, bytes.NewBuffer(issueStringify))
  
  	req.Header.Set("Authorization", Token)
  
  	client := &http.Client{}
  
  	resp, _ := client.Do(req)
  
  	// In ra response code
  	fmt.Println("\n> Response Status:", resp.Status)
  
  	// Lấy response trả về
  	body, _ := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  
  	// Parse json string từ response trả về
  	var iss Issue
  	json.Unmarshal(body, &iss)
  
  	return iss
  }
  
  func (issue Issue) listIssues() []Issue {
  	req, _ := http.NewRequest("GET", URI, nil)
  
  	req.Header.Set("Authorization", Token)
  
  	client := &http.Client{}
  
  	resp, _ := client.Do(req)
  
  	// In ra response code
  	fmt.Println("\n> Response Status:", resp.Status)
  
  	// Lấy response trả về
  	body, _ := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  
  	// Parse json string từ response trả về
  	var issues []Issue
  	json.Unmarshal(body, &issues)
  
  	return issues
  }
  
  func main() {
  	newIssue := Issue{
  		Title: "fix bug 2",
  		Body: "bug bug bug",
  	}
  	issues := Github(Issue{})
  	fmt.Println(issues.createIssue(newIssue))
  	fmt.Println(issues.listIssues())
  }
  

  Quá đơn giản phải không các bạn 😁 • @admin thanks ad ạ =DCó thể bạn cũng quan tâm

.
DMCA.com Protection Status