Mẹo nhỏ: Swap 2 biến nhanh chóng trong Golang


 • Trùm cuối

  package main
  
  import (
  	"fmt"
  )
  
  func main() {
  	a, b := 6, 9
  	fmt.Println(a, b)
  	a, b = b, a
  	fmt.Println(a, b)
  }
  

  Test ngay cho nóng: https://play.golang.org/p/ELyepI--mKf 😁 • Thực sự mà nói thì Go bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Lua (nhưng thằng wiki không list Lua vào phần inspired 😂) Từ tích hợp GC, phong cách code không chấm phẩy ";", syntax (có điều compiler check kinh quá, nên syntax hơi cứng hơn) cho đến cách assign value như này 🙂

  ab sẽ được push lên stack, sau đó các giá trị lần lượt pop xuống để gán vào biến. Quá trình sẽ thực hiện từ trái sang phải.

  Ta có thể check:

  func p(x int) int {
    fmt.Printf("%d\n", x)
    return x
  }
  
  func main() {
    a, b := 5, 10
    a, b = p(b), p(a)
    fmt.Printf("a: %d, b: %d\n",a , b)
  }
  
  $ go run main.go
  10
  5
  a: 10, b: 5
  

  Cách này sẽ rất nhanh chóng cho bài toán fibonnaci (trong trường hợp không dùng hàm đệ quy). Nếu là C/C++ hay các ngôn ngữ không hỗ trợ phép gán như này thì phải dùng đến biến thứ 3 (chẳng hạn c) làm trung gian.

  func fib(n int) int {
    a, b := 1, 1
    for i := 1; i < n; i++ {
      a, b = b, a + b
    }
    return a
  }
  
  func main() {
    fmt.Printlnf("fib: %d\n", fib(10))
  }
  
  $ go run main.go
  55
  

 • Trùm cuối

  @wuuyi thanks bác đã bổ sung nguyên lý của multiple assignment rất chi tiết và dễ hiểu 💪 😁 👍Có thể bạn cũng quan tâm

.
DMCA.com Protection Status