@Trương-Công-Lộc Phép dịch bit, ví dụ: 1 << 2 tương đương với dịch 0001 sang bên trái 2 bit => 0100 = 4