Khi nào dùng = và := • Cho mình hỏi kiểu gán dữ liệu = và := khác nhau như thế nào vậy?


 • Trùm cuối

  @bambu_vn Tổng hợp một số cách khai báo biến trong Go

  package main
  
  import "fmt"
  
  func main() {
  	var a int   // Khai bao kiểu int
  	a = 3     // Gán giá trị
  	fmt.Println(a) // In ra
  
  	var b int = 5 // Khai báo & gán
  	fmt.Println(b)
  
  	c := 4 // Gán 1 giá trị vào biến Golang với ':' sẽ tự động khai báo với kiểu dữ liệu được gán
  	fmt.Println(c)
  
  	var d, e int = 6, 7 // Khai báo & gán nhiều biến
  	fmt.Println(d, e)
  
  	var d2, e2 int // Khai báo nhiều biến
  	d2, e2 = 6, 7 // Gán nhiều biến
  	fmt.Println(d2, e2)
  
  	g, f := "huy", false // Có thể khai báo và gán cùng lúc nhiều biến với các kiểu dữ liệu khác nhau
  	fmt.Println(g, f)
  
  	// *Chú ý: Mảng trong Golang có được gọi là Slice
  
  	// Khai báo một slice với tập giá trị, 5 là size của slice (Có thể có size hoặc không)
  	stringArray := [5]string{"a", "b", "c"}
  	fmt.Println(stringArray)
  
  	var intArray []int       // Khai báo một slice rỗng
  	intArray = append(intArray, 9) // Thêm một phần tử vào slice
  	fmt.Println(intArray[0])    // In ra phần tử đầu tiên
  
  	z := []int{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9}
  	fmt.Println(z)
  	z = append(z[:3], 4) // Append vào slice con của z (:3 để lấy slice con từ index 0 tới 3 của z)
  	fmt.Println(z)
  }
  
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có thể bạn cũng quan tâm

.
DMCA.com Protection Status