@lyquocnam đã nói trong Fetch Technology Hà Nội tuyển dụng: Thêm tag [Hà Nội] ở tiêu đề cho dễ nhìn ad okie lah