Mã nguồn tải file max speed sử dụng Goroutine (GGet)


 • Trùm cuối

  Github

  git clone https://github.com/ashwinGokhale/GGet

  Giới thiệu

  GGet là mã nguồn tăng tốc tải file được viết bởi Go. Mặc định sử dụng nhiều threads/goroutines nhất có thể tận dụng tài nguyên CPU để tải file một cách nhanh nhất. Bạn có thể quy định tên file và số threads cần sử dụng.

  6f8010a8-df60-4e55-9f21-fd44dc01824d-image.png

  Hướng dẫn sử dụng

  gget [url] [flags]

  Flags:
  -f, --filename string Tên file lưu xuống
  -h, --help help
  -s, --single-threaded Sử dụng 1 thread duy nhất
  -t, --threads int Số thread muốn tải cùng lúc

  Phân tích mã nguồn

  singleThreaded

  func (dl *Downloader) singleThreaded(startTime time.Time) error {
  	Info("Starting single threaded download...")
  	req, err := http.NewRequest("GET", url, nil)
  	if err != nil { return err }
  	resp, err := dl.client.Do(req)
  	if err != nil { return err }
  	defer resp.Body.Close()
  	body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  	if err != nil { return err }
  	file, err := os.OpenFile(dl.filename, os.O_WRONLY|os.O_CREATE, 0666)
  	if err != nil { return err }
  	defer file.Close()
  	Info("Writing to %s", dl.filename)
  	file.Write(body)
  	Info("Downloaded %d bytes to %s in %s",len(body), dl.filename, time.Now().Sub(startTime))
  	return nil
  }
  

  threadedDownload

  func (dl *Downloader) threadedDownload(length int, startTime time.Time) error {
  	Info("Starting threaded download...")
  	size := length / dl.threads
  	remainder := length % dl.threads
  	Info("Downloading %s on %d threads", dl.filename, dl.threads)
  	wg := &sync.WaitGroup{}
  	for i := 0; i < dl.threads; i++ {
  		wg.Add(1)
  
  		start := i * size
  		end := (i+1) * size
  
  		if i == dl.threads-1 {
  			end += remainder
  		}
  
  		Info("Starting thread %d", i)
  		go func(start, end, i int) error {
  			req, err := http.NewRequest("GET", url, nil)
  			if err != nil {
  				wg.Done()
  				return err
  			}
  			byteRange := fmt.Sprintf("bytes=%d-%d", start, end-1)
  			req.Header.Add("Range", byteRange)
  			resp, err := dl.client.Do(req)
  			if err != nil {
  				wg.Done()
  				return err
  			}
  			defer resp.Body.Close()
  			Info("Thread: %d Reading response body", i)
  			body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  			if err != nil {
  				wg.Done()
  				return err
  			}
  			file, err := os.OpenFile(dl.filename, os.O_WRONLY|os.O_CREATE, 0666)
  			if err != nil {
  				wg.Done()
  				return err
  			}
  			defer file.Close()
  			io.Copy(file, resp.Body)
  			Info("Thread: %d writing bytes %d - %d", i, start, end)
  			file.WriteAt(body, int64(start))
  			wg.Done()
  			Info("Thread: %d done", i)
  			return nil
  		}(start, end, i)
  	}
  	wg.Wait()
  	Info("Downloaded %s in %s", dl.filename, time.Now().Sub(startTime))
  	return nil
  }
  

  Ở hàm singleThreaded chúng ta chỉ cần gửi http request và nhận dữ liệu trả về thông qua ioutil sau đó ghi vào file

  Ở hàm threadedDownload thì phức tạp đôi chút,:

  • size := length / dl.threads sử dụng để chia đều kích thước file cần tải cho mỗi threads
  • go func(start, end, i int) để tạo các goroutines tương ứng và chạy đồng thời, độc lập
  • file.WriteAt(body, int64(start)) để ghi số byte đọc được vào chính xác offset trong file
  • wg.Done() để thông báo kết thúc goroutine hiện tại trong WaitGroup

  Quá đơn giản phải không các bạn? 😁


 • Trùm cuốiCó thể bạn cũng quan tâm

.
DMCA.com Protection Status