@gopher đã nói trong Bài 11 - Kiểu dữ liệu trong Go: Slice và map: @admin e vẫn chưa hiểu tại sao khi gán 1 key/value mới (có value != 0) mà trong map không có thì cặp key/value có giá trị bằng 0 lại bị thay thế bởi cặp key/value mới này nhỉ ?. Vd ở trong bài này là "trúc" đã thay cho "Lan" "Lan" bị xóa rùi chớ hem phải "Trúc" thay cho "Lan" delete(age, student[i])