Alo alo các bạn cho mình hỏi tý. phép toán bit mình chưa hiểu cách tính như thế nào? ví dụ theo cách tính của phép và trong bài nói là "cho kết quả từ so sánh từng bit của 2 số nguyên, bit có giá trị 1 nếu bit tương ứng ở cả 2 số đều bằng 1", mính theo như vậy ra 9. trong bài ra 65 là sao ạ?