@bambu_vn for _, v := range stringSlice _, v là index và giá trị của slice, dấu _ là để bỏ qua index vì mình ko dùng tới. Eval một string expression thì ko có trong builtin của Golang mà phải sử dụng package bên ngoài, mình khuyên là dùng slice thay thế cho đỡ phức tạp